udsigt over carlsberg byen

Verdens bedste Masterplan: Carlsberg Byen

Tegnestuen Entasis vandt i 2009 prisen for Verdens bedste masterplan, som har dannet grundlaget for udviklingen af Carlsberg Byen.
I 2009 vandt den danske tegnestue Entasis den største internationale arkitekturpris for verdens bedste masterplanen i udviklingen af Carlsberg Byen fra gammel bryggerigrund til københavnsk bydel. 
Hvert et byrum, hver en sten, hvert et træ, hver en følelse og hver en tanke om det nye byrum er tænkt, og det er udgangspunktet for udviklingen af Københavns nye bydel: Carlsberg Byen.

VERDENS BEDSTE MASTERPLAN

Dommerkomitéen skrev om kåringen af Carlsberg Byen som Verdens bedste masterplan bl.a: 

”En stærk vision om at skabe rummelighed – oplevelsesmæssigt, kulturelt, socialt, økonomisk og arkitektonisk ligger til grund for at skabe et tæt bymæssigt forslag, der sigter på et højt internationalt kvalitetsniveau indenfor byudvikling – med fokus på menneskelige oplevelser i tre dimensioner.

Fem strategier for henholdsvis eksisterende bygninger, et rumligt netværk med udgangspunkt i områdets historiske lag, forbindelserne til den omkringliggende by, byens tårne og den fremtidige urbane form skaber på overbevisende måde et komplekst og oplevelsesrigt bymiljø, som den samlede dommerkomite har tro på kan skabe grobund for en levende og dynamisk by.

Samlet udtrykker forslaget en sådan grad af oplevelsesrigdom og følsom tilpasning, kombineret med en enkelthed i sine strategier for området, at der er tale om en særlig kunstnerisk nyfortolkning af klassiske bygnings-, byrums- og byudviklingstendenser.”

Læs et uddrag af masterplanens visioner for Carlsberg Byen herunder.

Gåkvalitet -

Bydelens rumforløb skal have en god grundkvalitet; det skal være trygt, føles trygt og tilrettelagt særligt for fodgængere og cyklister. Det er interessant at bevæge sig gennem byen. Der er aktiviteter, byliv, rumlige oplevelser, belysning, beplantning, kunst og vandelementer, der inviterer og skaber gåkvalitet på et særligt højt niveau. 

Rendyrkede, præcise og urbane rum -

Byrummene fremstår veldefinerede og skarpskårne både i karakter og i fysisk form. Carlsberg får mange byrum, og er tilrettelagt som scenograferede netværk i forhold til forskellighed, sekvens, ankomst, overgange etc. 

Handel -

Detailhandel er en grundsten for byliv - den levende by. Handelen danner en stærk ramme for bydelens dynamik i byens hovedstrøg og på nogle af bydelens pladser.

Levende og tryg bydel -

Carlsberg skal ikke være en ’corporate domicil-’ bydel, død efter kl 17, eller en soveby
udelukkende med boliger. Carlsberg skal være en flerfunktionel by med kultur, handel,
erhverv, boliger og institutioner. En bydel, hvor der er aktiviteter og liv 365/7/24.

Beplantning styrker rumoplevelser -

Bydelens beplantning skal indgå som et gennemgående element og give en markant oplevelse af en grøn by. Eksisterende og nye træer skal understrege byens rum og afspejle årstidernes gang. Beplantning og bygninger skal spille sammen om at tilbyde et mangesidet byliv og skal tilbyde rekreative, kontemplative muligheder som afveksling og komplettering til den tætte bys aktiviteter.

Forløb af vand -

Vand skal bruges som en rød tråd i bydelens byrum. Brugen af vand indgår i et særligt rumforløb i bydelen og markerer de vigtigste pladser.

Livskalitet og social bæredygtighed -

Bydelens byrum skal tilbyde stor rummelighed: de skal invitere bredt, tilbyde  mangfoldighed og generere stor livsglæde og livskvalitet. Udviklingen af byens rum skal
engagere og skabe ejerskabsfølelse for bydelens nye brugere. 

Byrummene skal bygge videre på det sjælfulde -

Carlsberg skal tilføre noget sjælfuldt og genuint til København. Byrummene skal genereres ud af de særlige steder som eksisterer. Carlsberg er et sted med en række særegne steder med genuine stemninger og rumligheder, som skal dyrkes i den videre proces.