Persondatabehandling på Carlsbergbyen.dk

Når du besøger vores hjemmeside og bruger hjemmesidens forskellige tjenester, vil vi på forskellig vis behandle personoplysninger om dig. Du kan i denne underretning læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af ved din brug af vores hjemmeside.

Underretning om indsamling af personlige oplysninger

Når vi indsamler personoplysninger om dig, skal vi efter databeskyttelsesforordningens  artikel 13* give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysningerne direkte fra dig.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

1. Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
3. Kategorier af personoplysninger.
4. Modtagere eller kategorier af modtagere
5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
6. Opbevaring af dine personoplysninger
7. Retten til at trække samtykke tilbage
8. Dine rettigheder
9. Klage til Datatilsynet

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

*[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.


Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S
Ny Carlsberg Vej 140
1799 København V

CVR-nr.: 33648499

Telefon: +45 70 22 17 99

Mail: cby@carlsbergbyen.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du besøger vores hjemmeside og bruger hjemmesidens forskellige tjenester, vil vi på forskellig vis behandle personoplysninger om dig. Du kan i denne underretning læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af ved din brug af vores hjemmeside:

Cookies

Vi bruger cookies, og det gør vi for at tilpasse og forbedre indholdet og øge relevansen for dit besøg. For nærmere information om cookies se cookie-politik på www.carlsbergbyen.dk/cookies

 

Registrering i Carlsberg Byens Køberkartotek

Hvis du registrerer dig i Carlsberg Byens Køberkartotek, vil du være blandt de første til at modtage information vedrørende nye boligprojekter i Carlsberg Byen og andet relevant information om vores produkter og virksomhed via e-mail. Det er op til dig, om du ønsker at lade dig registrere i vores køberkartotek, og vi behandler alene dine personoplysninger, såfremt du har samtykket hertil, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1 samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.


Tilmelding til nyhedsbrev

Ved tilmelding til Carlsberg Byens nyhedsbrev sender vi dig nyhedsbreve med information vedrørende Carlsberg Byen og relevante oplysninger om vores produkter og virksomhed - fx bolig- og erhvervsprojekter, information om spisesteder og butikker i Carlsberg Byen samt om generel udvikling af og events i byen. Du vil alene modtage nyhedsbrev, såfremt du har anmodet herom og således samtykket hertil, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 


Kontaktformular erhverv

Ved udfyldning af en kontaktformular på vores hjemmeside vil vi kontakte dig via e-mail og/eller telefon for at give dig informationer relateret til erhverv i Carlsberg Byen. Du vil alene blive kontaktet, såfremt du har anmodet herom, og vi behandler alene dine personoplysninger, såfremt du har samtykket hertil, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.


Download erhvervsprospekt

Du har ved udfyldning af en formular til brug for download af prospekt på vores hjemmeside mulighed for at give samtykke til at modtage prospekter via e-mail samt til at blive kontaktet om det pågældende erhvervslejemål via e-mail eller telefon.

Såfremt du giver samtykke hertil, vil vi i forbindelse hermed behandle personoplysninger om dig. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at fremsende det pågældende prospekt samt kontakte dig efterfølgende i overensstemmelse med det afgivne samtykke.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a samt markedsføringslovens § 10, stk. 1.

 

Kontaktformular bolig

Ved udfyldning af en kontaktformular på vores hjemmeside vil vi kontakte dig via e-mail og/eller telefon for at give dig informationer relateret til erhverv i Carlsberg Byen. Du vil alene blive kontaktet, såfremt du har anmodet herom, og vi behandler alene dine personoplysninger, såfremt du har samtykket hertil, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1, forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
De personlige oplysninger vi indsamler, er dit navn, telefonnummer og din e-mailadresse samt IP-adresse og logning af adfærd på hjemmesiden baseret på cookies.
 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre. Personoplysningerne overlades alene til vores databehandlere.

 

5. Vores sociale medier

Fælles dataansvar

Når du besøger eller på anden måde interagerer med vores virksomhedsprofil på det sociale medie Facebook, kan der i visse tilfælde opstå fælles dataansvar mellem os og Facebook. Disse tilfælde vil særligt være ved brug af de insights- og analyseværktøjer, som Facebook stiller til rådighed for virksomheder.

Idet vi gør brug af disse insights- og analyseværktøjer, har vi med Facebook indgået aftale om fælles dataansvar
, som fastlægger hhv. vores og Facebooks respektive ansvarsområdet for overholdelse af de forpligtelser, der pålægges en dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen.

Det er mellem os og Facebook aftalt, at vi er ansvarlige for at opfylde oplysningspligten. Vi skal derfor give dig følgende oplysninger:

Når du interagerer med vores Facebook-profil, vil der i ovenstående tilfælde være fælles dataansvar med Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. For så vidt angår den del af behandlingen, som Facebook er selvstændigt dataansvarlig for, kan du finde yderligere oplysninger om Facebooks behandling af dine personoplysninger på
www.facebook.com/about/privacy.

Formål

Vores formål med brug af insights- og analyseværktøjer udbudt af Facebook er, at målrette vores annoncer til bestemte målgrupper på sociale medier og øvrige platforme, samt at gøre det muligt for os at generere analyser og statistik om virkningen af vores annoncekampagner og andet online indhold samt din brug af vores hjemmeside og øvrige tjenester.

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi således personoplysninger om dig i form af oplysninger om din adfærd på hjemmeside og andre oplysninger indsamlet via cookies, pixels, m.v. For yderligere information om vores brug af cookies, henviser vi til vores cookiepolitikVi er ansvarlige for at sikre et retsgrundlag for denne behandling, og vi videregiver dine personoplysninger til Facebook.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Tredjelandsoverførsel

Når du besøger eller på anden måde interagerer med vores virksomhedsprofil på Facebook, kan der ske tredjelandsoverførsel. Facebook har oplyst, at den pågældende tredjelandsoverførsel er understøttet af brugen af Europa-Kommissionens standardkontrakter samt Europa-Kommissionens beslutninger om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau vedrørende visse lande.

Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os via kontaktoplysningerne under punkt 1. At du trækker dit samtykke tilbage påvirker ikke den behandling af personoplysninger, der allerede har fundet sted forud for tilbagetrækningen af samtykket.

Påberåbelse af rettigheder, hvor Facebook er ansvarlig

Facebook er selv ansvarlig for at sikre et retsgrundlag fsva. de personoplysninger, som Facebook behandler om dig, og som Facebook ikke har modtaget fra os.

Facebook er således også selv ansvarlig for at muliggøre, at du kan påberåbe dig dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15-20, fsva. de personoplysninger som er opbevaret hos Facebook. Du kan finde nærmere oplysninger om, hvordan du påberåber dig dine rettigheder hos Facebook via ovenstående link til Facebooks privatlivspolitik.

Påberåbelse af rettigheder, hvor vi er ansvarlige

Hvis du i øvrigt ønsker at påberåbe dig dine rettigheder fsva. de personoplysninger, som er opbevaret hos os (oplysninger indsamlet via dit besøg på vores hjemmeside) og som vi er ansvarlige for, kan du gøre dette i overensstemmelse med nedenstående under punkt 8.

Påberåbelse af retten til indsigelse

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med brug af insights- og analyseværktøjer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du gøre dette ved at rette henvendelse til Facebook såvel som ved at rette henvendelse til os.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage ovennævnte nyhedsmateriale vedrørende Carlsberg Byen og/eller blive kontaktet af Carlsberg Byen. Dokumentation for, at vi har indhentet dit samtykke, vil blive opbevaret i 2 år regnet fra det tidspunkt, du har trukket dit samtykke.

 

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.